Ajuntament d'Almassora

Informació mediambiental i urbanística

 1. Els textos normatius aplicables en matèria de medi ambient.
 2. Les polítiques, programes i plans de l'Ajuntament d'Almassora relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.
 3. Les dades relatives a la qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà, incloent la qualitat de l'aire i de l'aigua, informació sobre nivells polínics i contaminació acústica.
 4. Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.
 5. El text complet i la planimetria dels instruments de planejament urbanístic i les seues modificacions, així com els convenis urbanístics.
 6. L'estat del desenvolupament dels instruments de planejament urbanístic, incloent les dates d'aprovació i inici d'obres d'urbanització.
 7. Els actes adoptats en matèria de reclassificació i requalificació de terrenys i immobles i les alienacions d'immobles pertanyents al patrimoni municipal.
 8. Les llicències d'obres majors i les d'activitat, tant atorgades com denegades, així com les sancions i les mesures de restabliment de la legalitat imposades en matèria de disciplina urbanística.
 9. La identificació i ubicació dels solars inclosos en el Registre de solars.
   

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal