Ajuntament d'Almassora

Informació econòmica, financera, pressupostària i estadística

 1. Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta informació serà actualitzada, almenys, trimestralment i es desagregarà per seccions, capítols i programes.
 2. Les modificacions pressupostàries realitzades.
 3. Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control intern i extern que sobre aquests comptes i les de les entitats de titularitat municipal s'emeten.
 4. L'import del deute municipal a curt i a llarg termini, l'endeutament relatiu, l'autonomia fiscal, els períodes mitjans de pagament d'obligacions i de cobrament de drets, el percentatge d'ingressos i despeses derivades de l'activitat urbanística municipal; així com les xifres totals i la ràtio per habitant del dèficit o superàvit, dels ingressos fiscals, de la despesa, de la inversió, de l'endeutament i de les inversions en infraestructures.
 5. Totes les despeses que al final de l'exercici queden pendents d'aplicar al pressupost.
 6. El termini mitjà de pagament a beneficiaris d'ajudes i subvencions, convenis i proveïdors, així com els informes de morositat.
 7. Les despeses de caixa fixa desagregats per centres directius.
 8. El cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació emprats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes, almenys una vegada a l'any.
 9. Informació actualitzada sobre enquestes i estudis d'opinió, incloent els models utilitzats, fitxes tècniques i metodològiques, resultats complets i microdades. A més s'indicarà l'empresa o entitat adjudicatària i el cost d'elaboració..
   

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal