Ajuntament d'Almassora

Informació sobre contractació, convenis i subvencions

  1. Tots els contractes formalitzats per l'Ajuntament d'Almassora i els encàrrecs a mitjans propis, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, durada, amb expressió de les pròrrogues, el procediment utilitzat per a la seua celebració, els instruments a través dels quals, si escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Les decisions de desistiment i renúncia dels contractes assenyalats en el paràgraf a). Així mateix, es publicaran els procediments que han quedat deserts, els supòsits de resolució de contracte o declaració de nul·litat, així com els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes.
  2. També es donarà publicitat a la subcontractació, indicant la identitat dels subcontractistes, l'import de cada subcontractació i el percentatge en volum que cadascuna supose sobre el total del contracte.
  3. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
  4. Els convenis subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, parts signatàries, durada, obligacions, econòmiques o de qualsevol índole, i les seues modificacions si les hi haguera.
  5. Les encomanes de gestió que se signen, amb indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es realitzen amb esment dels adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i import de la mateixa.
  6. Les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
  7. La publicació del llistat de factures d'import superior a tres-cents euros fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament. Aquesta publicació podrà realitzar-se, almenys, trimestralment.
     

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal