Ajuntament d'Almassora

Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

 1. Les retribucions percebudes anualment.
 2. Les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l'abandó del càrrec.
 3. Les resolucions que autoritzen l'exercici d'activitat privada amb motiu del cessament dels mateixos.
 4. Les declaracions anuals de béns i activitats en els termes previstos en la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana. En tot cas, s'ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles i es garantirà la privadesa i seguretat dels seus titulars.
 5. La identitat dels membres del Ple així com la dels components del consell d'administració o òrgan de govern de les entitats de titularitat i iniciativa municipal i de les participades majoritàriament per l'Ajuntament.
 6. La identitat dels titulars dels òrgans directius i del personal de gabinet i assessorament, indicant el càrrec o grup polític del que depèn la seua designació, la persona que els ocupa i la descripció del lloc de treball.
 7. Les dades biogràfiques de l'alcaldessa i dels regidors, així com un breu currículum acadèmic i professional de totes les persones incloses en els apartats anteriors.
 8. L'agenda de l'alcaldessa.
 9. La quantia anual de les despeses protocol·làries, dietes i despeses de viatge generats per les persones incloses en l'epígraf i) d'aquest article, indicant el perceptor i el motiu dels mateixos; així com els de les persones incloses en l'epígraf f) previ judici de ponderació i dissociació de dades i els de qualssevol altres empleats municipals, indicant únicament, en aquest cas, el motiu.
 10. Els beneficis tals com a telèfons mòbils, equips informàtics, vehicles o targetes de crèdit, o l'accés gratuït o subvencionat a instal·lacions i serveis municipals, dels quals disposen les persones incloses en l'epígraf i) d'aquest article, així com les persones incloses en l'epígraf f) previ judici de ponderació i dissociació de dades i altres empleats municipals, indicant en aquest últim suposat únicament el grup o categoria.
 11. Les assignacions anuals als grups polítics municipals.

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal