Ajuntament d'Almassora

Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal

 1. Les competències i funcions que exerceixen, tant pròpies com atribuïdes per delegació.
 2. La normativa que els siga aplicable.
 3. Identificació dels ens depenents, participats i als quals pertanga l'Ajuntament d'Almassora, incloent enllaços a les seues pàgines web corporatives.
 4. Organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa: identificació dels diferents òrgans decisoris, consultius o de participació, especificant la seua seu, composició, competències i mitjans de contacte.
 5. Identificació dels responsables dels diferents òrgans assenyalats en el paràgraf d), especificant el seu perfil i trajectòria professional.
 6. Estructura administrativa departamental de l'entitat, amb identificació dels màxims responsables departamentals.
 7. Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten als empleats públics.
 8. Els plans i programes anuals i plurianuals, especificant els seus objectius concrets, activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució. També els documents que reflectisquen el seu grau de compliment i resultats, juntament amb els indicadors de mesura i valoració, seran publicats periòdicament, amb una freqüència mínima anual.
 9. La relació de llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament.
 10. La plantilla orgànica, relació de llocs de treball, catàleg o altres instruments de planificació de personal.
 11. L'oferta d'ocupació incloent les seues convocatòries i estat de desenvolupament i execució.
 12. Els processos de selecció i provisió de llocs de treball i convocatòries de selecció temporal d'empleats.
 13. Informació estadística desagregada sobre el nombre i distribució per organitzacions i òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics, detallant el crèdit horari anual del que disposen.
 14. Els ordres del dia de les sessions plenàries es publicaran amb caràcter previ a la seua celebració.
 15. Les actes de les sessions plenàries, amb les limitacions que la legislació de protecció de dades personals establisca.
 16. Les actes de la Junta de Govern Local
 17. Les preguntes que els ciutadans formulen al final de cada sessió plenària, així com la seua contestació.

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal