Dimarts, febrer 11, 2014 - 12:15
Jutjat de Pau / Registre Civil

Jutge de Pau Titular i Encarregat del Registre Civil:
D. Enrique Miguel Felip Forcada

Horari d’atenció al públic del Jutjat i Registre Civil:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores

Plaça de Pere Cornell, 1 baix.

Tel. 964.56.00.21
Fax. 964.56.32.35

Correu per a tràmits del Registre Civil: rcalmazora@gva.es

La justícia de pau constitueix el primer graó de l’organització judicial espanyola, i és el mes proper a la majoria dels ciutadans. Al capdavant dels jutjats de pau hi ha una persona llega en dret, nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a proposta del respectiu Ajuntament: el jutge de pau, que té com a missió primordial intentar conciliar els interessos enfrontats, i evitar així que passen a ser més greus.

Competències

En matèria de Registre Civil

    Inscripció de naixements, matrimonis i defuncions.
    Tramitació d’expedient de matrimoni civil i posterior celebració.
    Expedició de certificacions de fe de vida, naixement, matrimoni, defunció, etc.
    Actes de cooperació judicial –exhorts- (per evitar desplaçaments al cap del partit judicial).

Informació general sobre petició de certificacions

Per a sol·licitar certificacions de naixement, matrimoni i defunció, es pot triar qualsevol d'aquestes formes:

1.- Personant-se al Registre Civil on es troba inscrit el fet i omplint el corresponent formulari de sol·licitud.

2.- Personant-se al Registre Civil on es troba empadronat i omplint el formulari de sol·licitud, dirigit al Registre Civil on es troba inscrit el fet.

3.- Via on-line:

a)  Per a Registres Civils situats a la Comunitat Valenciana i amb aquest servei,     
     a la pàgina de la Generalitat Valenciana: www.registrocivil.gva.es

b) Per a Registres Civils situats fora de la Comunitat Valenciana i amb    aquest
    servei, a la pàgina del Ministeri de Justícia: www.mjusticia.es

En matèria Penal

    Celebració d’actes de conciliació.
    Recepció d'escrits.
    Actuacions penals a prevenció o per delegació del titular del partit judicial.
    Actes de cooperació judicial –exhorts- (per evitar desplaçaments al cap del partit judicial).

En matèria Civil

    Enjudiciament i resolució de judicis de quantia no superior a 90€.
    Celebració d’actes de conciliació, qualsevol que siga la quantia.
    Actes de cooperació judicial –exhorts- (per evitar desplaçaments a cap del partit judicial).
 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LES INSCRIPCIONS DE NAIXEMENTS:

Fotocòpia del DNI dels pares
Certificat d'empadronament dels pares
Certificat de l'hospital
Butlletí Estadístic del Part
Qüestionàri per a la declaració de naixement al Registre Civil (document que es facilita en l'hospital amb les dades del part, color groc)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS ALS REGISTRES CIVILS, AJUNTAMENTS I TEMPLES DE CONFESSIONS RELIGIOSES DIFERENTS A LA CATÒLICA:

Original i còpia del DNI
Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
Certificat d'empadronament (de fa poc)
Si el contraent portara residint menys de 2 anys a l'últim municipi haurà d'aportar igualment el Certificat de residència de tots els Ajuntaments on haguera residit els 2 últims anys.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAENTS DIVORCIATS:

Original i còpia del DNI
Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
Certificat d'empadronament (de fa poc)
Si el contraent portara residint menys de 2 anys a l'últim municipi haurà d'aportar igualment el Certificat de residència de tots els Ajuntaments on haguera residit els 2 últims anys.
Certificat literal de matrimoni anterior amb nota marginal de divorci
En cas de no poder aportar el document anterior, es podrà aportar testimoni de la sentència de divorci (signada i segellada pel Jutjat que ho haguera tramitat) on haurà de constar la nota de fermesa i la indicació que s'ha realitzat l'anotació marginal a l'acta del matrimoni anterior.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAENTS VIDUS:

Original i còpia del DNI
Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
Certificat d'empadronament (de fa poc)
Si el contraent portara residint menys de 2 anys a l'últim municipi haurà d'aportar igualment el Certificat de residència de tots els Ajuntaments on haguera residit els 2 últims anys
Certificació literal de la inscripció del matrimoni anterior (Registre Civil del Jutjat de la població on es va contraure matrimoni)
Certificació de la defunció del cònjuge (Registre Civil d'on va morir).

 

 

I. ATRIBUCIONS I LEGISLACIÓ

Assenyala l'article 100 de la Llei orgànica del Poder Judicial que:

 1.  Els Jutjats de Pau coneixeran, en l'ordre civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució dels processos que la llei determine. Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la llei els atribuïsca.
 2.  En l'ordre penal, intervenen en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que assenyalen les lleis.

En efecte, amb l'LO 1/2015, de 30 de març de reforma del CP es modifica també la LECrim i en concret a nivell competencial dels procediments per delictes lleus s'atribueixen al jutge d'instrucció o al jutge de violència contra la dona. I així, assenyala l'art. 14.1 LECrim que:

«1. Per al coneixement i fallada dels judicis per delicte lleu, el Jutge d'Instrucció, llevat que la competència corresponga al Jutge de Violència sobre la Dona de conformitat amb el número 5 d'aquest article.»

I quant als jutges de violència contra la dona l'apartat 5é, lletra d) atribueix a aquests:

«d) Del coneixement i fallada dels judicis per les infraccions tipificades en el paràgraf segon de l'apartat 7 de l'article 171, paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 172 i en l'apartat 4 de l'article 173 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, quan la víctima siga alguna de les persones assenyalades com a tals en la lletra a) d'aquest apartat.»

 

II. UBICACIÓ

Assenyala l'article 99 de la Llei Orgànica del Poder Judicial que:

 1. En cada municipi on no existisca Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.
 2. Podrà existir una sola Oficina judicial per a diversos jutjats.

 

III. DESIGNACIÓ

S'arreplega en l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial que:

 1. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per a un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recaurà en les persones triades pel respectiu Ajuntament.
 2. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran triats pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no hi hagués sol·licitant, el Ple triarà lliurement.
 3. Aprovat l'acord corresponent, serà remès al Jutge de Primera Instància i Instrucció, qui ho elevarà a la Sala de Govern.
 4. Si en el termini de tres mesos, a explicar des que es produïra la vacant en un Jutjat de Pau, l'Ajuntament corresponent no efectuara la proposta previnguda en els apartats anteriors, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia procedirà a designar el Jutge de Pau. S'actuarà d'igual manera quan la persona proposada per l'Ajuntament no reunira, segons el parer de la mateixa Sala de Govern i sentit el Ministeri Fiscal, les condicions exigides per aquesta Llei.
 5. Els Jutges de Pau prestaran jurament davant el Jutge de Primera Instància i Instrucció i prendran possessió davant qui es trobara exercint la jurisdicció.

S'afig en l'article 102 LOPJ que:
Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titular com a substitut, els qui, encara no sent llicenciats en Dret, reunisquen els requisits establits en aquesta Llei per a l'ingrés en la Carrera Judicial, i no estiguen culpables en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'acompliment de les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats professionals o mercantils.

 

IV. SISTEMA RETRIBUTIU

S'arreplega en l'article 103 LOPJ que:

 1. Els Jutges de Pau seran retribuïts pel sistema i en la quantia que legalment s'establisca, i tindran, dins de la seua circumscripció, el tractament i precedència que es reconeguen en la seua als Jutges de Primera Instància i Instrucció.
 2. Els Jutges de Pau i els substituts, si escau, cessaran pel transcurs del seu mandat i per les mateixes causes que els Jutges de carrera quan els siguen aplicable.

 

V. ORGANITZACIÓ

S'arreplega en l'article 51 de la Llei de demarcació i planta judicial 38/1988 que:

 1. En els Jutjats de Pau es prestarà servei per personal depenent de l'Ajuntament, sense perjudici de la normativa aplicable a l'exercici de la seua funció.
 2. No obstant açò, en els Jutjats de Pau de poblacions de més de 7.000 habitants i en aquells altres Jutjats de Pau en els quals la càrrega de treball ho justifique prestaran servei funcionaris dels Cossos al servei de l'Administració de Justícia, conformement a les places que es prevegen en la plantilla d'aquests Cossos.
 3. Les instal·lacions i mitjans instrumentals del Jutjat de Pau, excepte quan fos convenient la seua gestió total o parcial pel Ministeri de Justícia o la Comunitat Autònoma respectiva, estaran a càrrec de l'Ajuntament respectiu.

A més, en l'Article 52 de la Llei de demarcació i planta judicial 38/1988 s'afig que:
En els Pressupostos Generals de l'Estat s'establirà un crèdit per a subvencionar als Ajuntaments per l'atenció dels conceptes al fet que es refereixen els dos articles anteriors. La subvenció es modularà en funció del nombre d'habitants de dret del municipi.

Imatges: 
dl dm dc dj dv ds dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal