Divendres, juny 14, 2013 - 14:45
Comissions informatives
Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

Comissió Informativa de Serveis Públics

Coneix dels assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de funcionament dels serveis públics: enllumenat públic, manteniments, cementeri, neteja viària i de jardins, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, salubritat i control de plagues i qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, tot açò sense perjudici que a més dels assumptes que li siguen propis.

 

El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.

 

Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.
 

President:

- Joan Antoni Trenco Bovea.

Vocals:

- Amaya Gómez Calduch.
- Diana Belliure García.
- Roger Beltrán Mollá.
- María Isladis Falcó Sivera.
- Santiago Agustí Calpe.
- Luis Martínez Fuentes.
- Jose Manuel Claramonte Castillo.
- Arturo Soler Domínguez.
- Sergio Manrique Rámos.
- Fco. Javier Viñals Llopis

Suplents:

- Josep Xavier Trenco Pitarch.
- María José Tormo Ruiz.
- Carmen Martinavarro Mollá.
- Mercedes Galí Alfonso.
- Nuria Felip Esteve.
- María Tormo Casañ.
- Fernando Oliva Domínguez.
- Marta Rosa Mulet Vilar.
- Matilde Bagán Navarro.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de serveis socials (Cooperació internacional. Infància, Solidaritat i integració), educació, esports, joventut, cultura, festes, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

 

El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.

 

Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.

President:

- Diana Belliure García.

Vocals:

- Susanna Nicolau Hidalgo.
- Josep Xavier Trenco Pitarch.
- Roger Beltrán Mollá.
- Joan Antoni Trenco Bovea.
- María José Tormo Ruiz.
- María Isladis Falcó Sivera.
- Carmen Martinavarro Mollá.
- Nuria Felip Esteve.
- María Tormo Casañ.
- Marta Rosa Mulet Vilar.
- Arturo Soler Domínguez.
- Matilde Bagán Navarro.
- Francisco Javier Viñals Llopis.
- Sergio Manrique Rámos.

Suplentes:

- Amaya Gómez Calduch.
- Santiago Agustí Calpe.
- Mercedes Galí Alfonso.
- Luis Martínez Fuentes
- Jose Manuel Claramonte Castillo.
- Fernando Oliva Domínguez.


Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal, transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes (prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

 

El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.

 

Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

President:

- Roger Beltrán Mollá.

Vocales:

- Diana Belliure García.
- Josep Xavier Trenco Pitarch.
- Susanna Nicolau Hidalgo.
- Carmen Martinavarro Mollà
- Santiago Agustí Calpe
- Joan Antoni Trenco Bovea.
- María Isladis Falcó Sivera.
- Luis Martínez Fuentes.
- Fernando Oliva Dominguez.
- María Tormo Casañ.
- Marta Rosa Mulet Vilar.
- Matilde Bagán Navarro.
- Francisco Javier Viñals Llopis.
- Sergio Manrique Ramos.

Suplents:

- Amaya Gómez Calduch
- María José Tormo Ruiz.
- Mercedes Galí Alfonso.
- Nuria Felip Esteve.
- José Manuel Claramonte Castillo.
- Arturo Soler Dominguez.


Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries territori, urbanisme, medi ambient (inclòs el seguiment del contracte de recollida de residus) i mobilitat (inclòs el seguiment del contracte de transport col·lectiu urbà de viatgers) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple. Així mateix es dóna compte en la mateixa de les Llicències d'Obres concedides per la Junta de Govern Local.

 

El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.

 

Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Presidenta:

Carmen Martinavarro Mollá.

Vocals:

Maria Isladis Falcó Sivera.
Maria José Tormo Ruiz.
Xavier Trenco Pitarch.
Roger Beltrán Mollá.
Amaya Gómez Calduch.
Jose M. Claramonte Castillo.
Arturo Soler Dominguez.
Fernando Oliva Dominguez
Sergio Manrique Ramos
Francisco Javier Viñals Llopis

 

Junta de Portaveus

S'integra pels portaveus dels grups polítics, amb la presidència de l'Alcalde-President. Les seues competències són les següents:

a) Accedir a les informacions que la presidència els proporciona per a difondre-la entre els membres del seu grup.

b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua participació en els debats corporatius.

c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.

Es reuneix el divendres anterior a la celebració del corresponent Ple ordinari preferentment a les 13:30 hores.
 

dl dm dc dj dv ds dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal